logo

Επιδότηση eshop 5000 ευρώ δημοσίευση του προγράμματος

Επιδότηση eshop 5.000 ευρώ για το e-λιανικό - Δημοσίευση της προκήρυξης. Στο τέλος του άρθρου αναλύουμε τα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε και τι άλλαξε από την προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 • Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47 «Λιανεμπόριο» και αναλυτικοί αυτού) και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021 και ώρα 15:00 

Οι βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο e-λιανικό

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση για επιδοτηση eshop ανά Α.Φ.Μ
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας  
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης για επιδοτηση eshop οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

ti xreiazetai na prosexo gia tin epidotisi espa 5000 euro gia eshop

Επιλέξιμες δαπάνες για την κατασκευή eshop με επιδότηση ΕΣΠΑ

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με Σελίδα 13 από 93 τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων. Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

Λογισμικό

Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης

espa 5000 evro gia eshop

Κριτήριο αξιολόγησης για την επιδότηση eshop 5000 ευρώ

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. Αυτό ευννοεί τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό μείωσης του τζίρου είναι το βασικό κριτήριο της επιδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΕΣΠΑ e-λιανικό και την κατασκευή eshop στο 210 8662975 ή το email [email protected]

dikaiologitika aithsis gia to elianiko 1

Οι αλλαγές του προγράμματος "e-λιανικό" για την επιδότηση eshop

Στο πρόγραμμα e-λιανικό "επιδότηση eshop 5.000 ευρώ" από τη προδημοσίευση μέχρι και τη δημοσίευσή του από το υπουργείο Ανταγωνιστικότητας αλλάζει στα εξής σημεία:

 • Οι επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ από 47. ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, αλλά που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά πωλήσεων μπορούν πλέον να ενταχθούν στην επιδότηση eshop. Στην προδημοσίευση χρειαζόταν ο ΚΑΔ από 47. να είναι η κύρια δραστηριότητα.
 • Αρχικά οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση της υλοποιημένης και εξοφλημένης δαπάνης, με το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής και μάλιστα με άμεση έγκριση της πρότασης. Στην προσδημοσίευση αναφερόταν ότι οι επιχειρήσεις λιανικής θα είχαν τουλάχιστον 1 μήνα για να ετοιμάσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστημα και να υποβάλουν αίτηση. Σύμφωνα με τη δημοσίευση στις 12/2/2021, η οποία αναμένονταν από 31/1/21 αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης για την κατασκευή eshop και εφόσον εγκριθεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης.
 • Στην προδημοσίευση του "e-λιανικό" γινόταν λόγος ότι στην περίπτωση που απαιτηθεί να χρηματοδοτηθούν περισσότερες επιχειρήσεις το υπουργείο θα άνοιγε και άλλο το κονδύλι των 80 εκατ. ευρώ. Στη δημοσίευση δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά, ενώ μειώνεται η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που επιθυμούσαν την αναδιαμόρφωση  και αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος με απαραίτητες εργασίες για να ενταχθούν στην επιδότηση τη δημιουργία αγγλικής version και της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.
 • Η μείωση του τζίρου ορίζονταν στο τουλάχιστον 20%. Σήμερα, αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλεξιμότητας για την επιδότηση. Όσο μεγαλύτερη η μείωση του τζίρου στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 (Οκτώβριος - Νοέμβριος- Δεκέμβριος), τόσες μεγαλύτερες οι πιθανότητες χρηματοδότησης.
 • Προσδιορίστηκε το ποσοστό δαπανών για εξοπλισμό στο 30% της επένδυσης και 100% της δαπάνης για κατασκευή eshop. Αγορά κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων δεν επιδοτούνται.
 • Η χρηματοδότηση της υλοποιημένης και εξοφλημένης επένδυσης στους καταστηματάρχες -εφόσον μία επιχείρηση εγκριθεί για την κατασκευή eshop- επιμηκύνεται χρονικά. Πιθανό σενάριο για τις επιχειρήσεις που θα εξαντλήσουν το 6μηνο υλοποίησης του έργου είναι να λάβουν τα χρήματά τους στην καλύτερη περίπτωση τον Οκτώβριο του 2021, δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνει και ο έλεγχος από τους φορείς διαχείρισης.

Το ερώτημα που τίθεται και πιστεύουμε ότι ίσως να απαντηθεί από το υπουργείο μέσα στις επόμενες μέρες, είναι τί θα γίνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώσει την κατασκευή eshop, σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί στην προδημοσίευσή του προγράμματος, με σκοπό να προλάβουν να καταθέσουν την υλοποιημένη επένδυση μόλις θα άνοιγε η πλατφόρμα των αιτήσεων.

Λειτουργία eshop σε marketplaces ως επιδοτούμενη δαπάνη για το e-λιανικό

Η συνεργασία με πλατφόρμες marketplaces για πωλήσεις, το οποίο και αυτό επιδοτείται, αλλά μόνο για τον πρώτο χρόνο, είναι μία ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις που δουλεύουν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους από 60% και πάνω. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση είναι κατασκευαστής, εισαγωγέας ή καταφέρνει να λαμβάνει τιμές υπερχονδρικής από τους προμηθευτές της. 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με μικρά περιθώρια κέρδους είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η λύση της τοποθέτησης προϊόντων σε marketplaces, δεδομένης της παρακράτησης προμήθειας για τις πωλήσεις που λαμβάνουν τα marketplaces.

Η κατασκευή ενός αυτόνομου eshop έχει περισσότερες πιθανότητες να φέρνει πωλήσεις και αφοσιωμένους πελάτες, όσο αυξάνεται η επισκεψιμότητά του. Το κόστος διαφήμισης eshop μπορεί να ρυθμιστεί επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο διαφήμισης με την καθοδήγηση έμπειρων και έντιμων συνεργατών στο digital marketing.

Στη Bluemind Digital Marketing Services φροντίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε για εσάς, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΕΣΠΑ, την κατασκευή premium eshop σε τεχνολογία αιχμής, αλλά και την επιτυχημένη προώθησή του.

Μάθετε ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προώθησης για ένα κερδοφόρο eshop αλλά και τα κόστη πατώντας εδώ.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δείτε όλη τη δημοσίευση του προγράμματος

Επιδότηση eshop

error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram