ΕΣΠΑ επιδότηση eshop 5.000 € ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται

Επιδότηση eshop «e-λιανικό» - προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για κατασκευή eshop, επιδότηση 100% μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου 2021, αναμένεται ότι θα υπογραφεί και η προκήρυξη του προγράμματος «e-λιανικό» για επιδότηση eshop. Για να μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά την αίτηση θα πρέπει να έχετε υλοποιήσει και εξοφλήσει την επένδυση.

Όλες οι επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα επιδοτηθούν για τις υλοποιημένες δαπάνες, σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα για την επιδοτηση eshop 100% ο στόχος είναι η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους και
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις για επιδότηση eshop 5.000 ευρώ

Στη Δράση ΕΣΠΑ μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 με εξαιρέσεις τον τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων για επιδοτηση eshop θα ανακοινωθεί στην πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης «e-λιανικό» ΕΣΠΑ επιδότηση eshop 5.000 ευρώ έχουν ως ακολούθως:

1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών -λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS),

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop),

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.),

4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.),

5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την
ημέρα αυτή και μετά.

epidotisi-5000-euro-eshop

Υποβολή - Αξιολόγηση - Ένταξη - Υλοποίηση

Για τη χρηματοδότηση θα απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr,
 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης,
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση),
 • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων για χρηματοδότηση για κατασκευή eshop θα είναι άμεση.

Καλέστε μας στο 210 8662975 για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κατασκευή eshop και την υποβολή της αίτησης ώστε να εισπράξετε άμεσα την επιδότησή σας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολήτης αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (2 γλώσσες, προβολή από κινητά, συνοδεία λογισμικού παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικώ πληρωμών, και πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ),
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης,
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του
Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020
σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου
τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το
κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε εταιρεία για την κατασκευή e-shop

H Bluemind Digital Marketing Services αναγνωρίζει τις δυσκολίες της εποχής, αλλά και την αγωνία των καταστηματαρχών για μία ασφαλή διέξοδο από τους χαμηλούς τζίρους, που επέφερε το lockdown αλλά και το click away. Γι' αυτό και έχουμε φροντίσει μέσω της συνεργασίας μας να έχετε ένα πλήρες eshop που θα πουλάει, αλλά και θα πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράμαμματος ΕΣΠΑ.

Για τους πελάτες μας συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και υποστήριξη στην κατασκευη eshop και την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά.

Η εμπειρία μας στην κατασκευή ιστοσελίδων και eshop με επιδότηση ΕΣΠΑ μας έχει βοηθήσει ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς ένα εύκολο περιβάλλον διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος, φροντίζοντας παράλληλα τη διευκόλυνση των πελατών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε από κοινού τις ανάγκες που θέλετε να καλύπτει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Καλέστε μας στο 210 8662975 ή στείλτε μας email στο [email protected]

Ολόκληρη τη προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ «e-λιανικό» για επιδότηση eshop 5.000 € μπορείτε να δείτε εδώ

Επιδότηση για eshop

ΕΣΠΑ Επιδότηση 5000 ευρώ για κατασκευή eshop

Προώθηση eshop με SEO τι χρειάζεται να γνωρίζετε;

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram